Reglement ledenraad

De ledenraad heeft als belangrijkste taak het vaststellen van het beleid en het controleren of dit beleid wordt uitgevoerd. De ledenraad beoordeelt financiële stukken en statutenwijzigingen. Daarnaast worden in de Ledenraad principiële kwesties besproken.

In dit reglement (pdf) vindt u de regels met betrekking tot de diverse aangelegenheden van de ledenraad.

Aftreedschema bestuur en ledenraad

In de statuten van de Coöperatieve Vereniging Beko u.a. is vastgelegd dat bestuursleden en leden van de ledenraad maximaal vier jaar zitting mogen hebben. Hier is voor gekozen om continuïteit te waarborgen en om tijdig ruimte te maken voor nieuw talent. Aftredende leden kunnen eenmaal worden herbenoemd.

In dit aftreedschema (pdf) leest u wanneer de termijnen van de huidige regionale en hoofdbestuursleden aflopen.